Herstel het zelfhelend vermogen van organisaties . . .

De Leergang Heel de Organisatie® geeft in zeven groepsmodules en één individuele module inzicht in de sleutels tot herstel van het zelfhelend vermogen van organisaties. Met andere woorden: de inzichten leiden tot herstel van de ordening en de onderlinge verhoudingen, zodat men op een constructieve wijze kan bijdragen aan het gemeenschappelijke doel. Voorbij systeem-blindheid.

Deelnemers leren de vier meest voorkomende organisatiepatronen in hun eigen organisatie te onderkennen. Ook is er ruime aandacht voor het onderzoeken en doorbreken van individuele reflexen en gedragspatronen.

Deelnemers krijgen zo inzicht in hun organisatiesysteem en in het eigen systeem van herkomst. Daardoor creëren ze een stevige basis om het zelfhelende vermogen van hun organisatie herstellen. Deze leergang bevordert de professionele integriteit van de deelnemers, doordat onbewust handelen met ‘de beste bedoelingen’ per module met systemische intelligentie wordt aangevuld.

Doelgroep

Deelnemers zijn leiders en procesbegeleiders van organisatieveranderingen die kampen met een ingewikkeld organisatie-ontwikkelvraagstuk. Naast het inbrengen van een complex vraagstuk is het nuttig om over enige ervaring met systemisch werk en/of organisatieopstellingen te beschikken.

Aanpak

De aanpak bestaat uit een theoretisch kader aangevuld met praktische en systemische oefeningen. Ook worden per module enkele verandervraagstukken van de deelnemers ontrafeld met organisatieopstellingen. De locatie waar we werken leent zich voor oefeningen en opstelling in de Vijverkamer van Buitenplaats Elisabeth, maar ook in de prachtige tuin die tijdens de leergang geheel tot onze beschikking staat.

Opbouw

Module Ia : Begin met de Bestaansreden (Start with WHY, collectief)
Deze dag staat in het teken van welkom aan iedere deelnemer en aan het delen van organisatievraagstukken die ieder inbrengt. De bestaansreden (WHY) van deze organisaties komt aan de orde en de match tussen deelnemer en vraagstuk. Hetgeen er wordt uitbesteed aan de deelnemer en hoe hij/zij de ontwikkelopgave heeft aangenomen komt aan de orde. We onderzoeken wat systemisch gezien de juiste plek en taak is, opdat de organisatie optimaal wordt gediend.

Module Ib: Begin met de Bestaansreden (Start with WHY, individueel)
Deze individuele sessie van één dagdeel maakt deelnemers bewust van wie ze in essentie zijn en hoe en vanaf welke plek zij optimaal kunnen bijdragen aan de bestaansreden van de organisatie en haar ontwikkelvraagstuk. Daarvoor is van belang dat we persoonlijke verstrikkingen en overtuigingen ontrafelen en waar nodig transformeren. Nieuwe oplossingsrichtingen worden toegevoegd aan het huidige handelingsrepertoire, zodat iedere deelnemer leert zijn/haar eigen ruimte in en eigen verantwoordelijkheid aan te nemen en niet die van anderen.

Module II: Onderscheiden van leiderschapspatronen in organisaties (HOW)
In deze module is er aandacht voor collectieve patronen van systeemblindheid en de rol van leiders in organisaties. De kenmerken van systemisch intelligent leiderschap, ‘onbewust verlammend’ of zelfs ‘verziekend’ handelen komen aan de orde. We onderscheiden de bronnen van deze patronen en leren doorzien waardoor verlammende leiderschapspatronen bewust of onbewust in stand gehouden worden en hoe de patronen doorbroken kunnen worden. Ook is er ruimte voor inzichten over passende leiderschapsstijlen per organisatie-ontwikkelfase.

Module III: Doorbreken van systeemblindheid in de organisatie-top (HOW)
Onderscheiden wordt welke blinde reflexen er kunnen bestaan bij leiders in de top van organisaties die voortdurend te maken hebben met een complexe context en onverwachte ontwikkelingen. Besproken en onderzocht wordt in hoeverre deze reflexen herkenbaar zijn en welke invloed ze hebben op de vitaliteit van organisaties van de deelnemers. Verder is er aandacht voor wat er nodig is om de leiders te begeleiden van systeemblindheid naar systeem-inzicht.

Module IV: Doorbreken van systeemblindheid op de werkvloer (HOW)
Op deze dag staat centraal wat de blinde reflexen van medewerkers op de werkvloer kunnen zijn, die dagelijks moeten dealen met door anderen genomen besluiten. Opnieuw bespreken en onderzoeken we welke reflexen voorkomen in de betrokken organisaties en wat er nodig is om deze patronen te doorbreken. Wat de (bege)leiders in deze gevallen het beste kunnen doen of juist laten om eenheid en realiteitszin te creëren wordt helder.

Module V: Doorbreken van systeemblindheid bij de staf (HOW)
Bekende reflexen van de staf zijn dat ze zich vaak positioneren tussen verschillende partijen in het krachtenveld, waardoor ze in een spagaat en verstrikt kunnen raken tussen alle belangen. Hoe dat uitpakt in de betrokken organisaties wordt op deze dag uitgebreid besproken en onderzocht. De blinde reflexen die de deelnemers in hun organisaties onderkennen, worden verlicht met nieuwe inzichten die concreet toepasbaar zijn.

Module VI: Doorbreken van systeemblindheid bij klanten (HOW)
Klanten en cliënten kunnen zich in hun behoeften genegeerd voelen, waardoor ze in een reflexmatig patroon schieten, zodat verhoudingen op scherp komen te staan. Op deze dag staat een meervoudig perspectief op het creëren van een gelijkwaardige verhouding tussen vrager & aanbieder op de agenda. Deelnemers krijgen inzicht hoe vragers en aanbieders elkaar kunnen versterken in hun beider gezamenlijke belang.

Module VII: Integratie van kennis, ervaring en inzichten (WHAT)
Op deze dag zetten we de puntjes op de i en staan we stil bij het resultaat van de leergang voor de deelnemers en de ontwikkelvraagstukken van de betrokken organisaties. Waartoe heeft het voortdurend verruimen van het bewustzijn van de deelnemers over de persoonlijke en de organisatiepatronen geleid? Welke issues vragen nog extra aandacht? Hoe ervaart iedere deelnemer zijn of haar groei met betrekking tot:
o systemische intelligentie: begrijpen hoe alles samenhangt en de eigen herstellende invloed erop, alsmede vertrouwen op het ontwikkelproces met eenheidsbewustzijn.
o professionele integriteit: het kunnen en durven nemen van herstellende interventies. Bewust bekwaam met moed en daadkracht.

Aan deelnemers wordt op deze dag een Certificaat van Deelname aan de zeven modules uitgereikt.

Begeleiding

Marieke van Voorn is organisatiesocioloog en veranderkundige. Vanaf 2010 werkt ze vanuit Een Heldere Zaak waar zij aan haar ervaring met organisatieontwikkeling de inzichten -die ontstaan met systemisch werken- toevoegt. Marieke begeleidt teams en organisaties die zijn vastgelopen door verlammende patronen naar levenskrachtige teams en organisaties, die werken vanuit hun bestaansreden. Met zingeving van binnenuit.

Daarnaast ontrafelt Marieke individuele patronen bij leiders en professionals die verstrikt zijn geraakt in hun eigen reflexen. Zo ont-wikkelt zij cliënten tot systemisch intelligente leiders en professionals, die stevig geaard moedig hun plek met autoriteit innemen.

Aanmelden

Deelnemers kunnen zich aanmelden middels een email naar contact@eenhelderezaak.nl of telefonisch via 06 – 51584245. Na de aanmelding bespreken we samen of deze leergang passend is. Na inschrijving, zijn de Algemene Voorwaarden van kracht, te vinden op de contactpagina van Een Heldere Zaak

Locatie

De locatie van de Leergang Heel de Organisatie® is Buitenplaats Elisabeth te Woudenberg, nabij Amersfoort: www.buitenplaatselisabeth.nl. Deze locatie bevindt zich op het Landgoed Den Treek Henschoten. Het biedt naast privacy en intimiteit een bosrijke omgeving waar gedurende de lunchpauze en na elke module gewandeld kan worden.

Planning

De data van deze leergang zijn:

  • Module Ia: 24 januari 2020                           Module IV: 17 april 2020
  • Module Ib: individueel n.o.t.k. februari      Module V: 15 mei 2020
  • Module II: 28 februari 2020                          Module VI: 5 juni 2020
  • Module III: 20 maart 2020                             Module VII: 26 juni 2020

We werken in een kleine groep met maximale aandacht voor iedere deelnemer: minimaal 5 en maximaal 7. Elke leergang start om 10.00 en eindigt rond 17.00. De individuele sessie duurt van 9.00 – 12.30 of van 13.30 – 17.00. Data zijn in overleg.

Investering

Deze leergang vraagt van deelnemers bereidheid en tijd om zich in zichzelf en in de patronen in hun organisatie te verdiepen. Het systemisch werk kan een diepgaande innerlijke beweging teweeg brengen. Daarnaast vraagt het tijd voor het maken van huiswerkopgaven tussen de modules door.

De financiële investering per deelnemer is € 3.975,00 ex BTW en wordt voorafgaand aan de eerste dag van de leergang gefactureerd. Dit bedrag is inclusief een werkboek met theorie, systemische oefeningen en huiswerkopgaven. Bij deelname zijn de betalingsvoorwaarden van Een Heldere Zaak zijn van kracht (Algemene voorwaarden).

Daarnaast wordt elke deelnemer uitgenodigd voor een boekpresentatie, omdat Marieke van Voorn een boek schrijft over het herstellen van het zelfhelende vermogen van organisaties. Verwacht wordt dat dit evenement plaats vindt in het najaar van 2020. Iedere deelnemer krijgt dan het boek mee.

Leergang Heel de Organisatie® als PDF

De inhoud van deze webpagina is ook te downloaden als PDF – klik hier.

Aanbevolen Literatuur

  • “Door de Bomen het bos zien: Ontdek de eenvoud onder de complexiteit in relaties en organisaties” (Jan Bommerez, 2016).
  • “Verwaarloosde Organisaties: introductie van een nieuw concept voor organisatieprofessionals”(Joost Kampen, 2014).
  • “Reinventing Organizations”(Frederic Laloux, 2016).
  • “Context, context, context: how our blindness to context cripples even the smartest Organizations”(Barry Oshry, 2018).
  • “Start with WHY: how great leaders inspire everyone to take action”(Simon Sinek, 2009).

Foto: Aloë Vera herstelt het zelfhelend vermogen wanneer mensen een wond hebben. Het verzacht, kalmeert, activeert, werkt ontsteingsremmend en verhoogt de weerstand. Een Heldere Zaak herstelt ook het zelfhelend vermogen van mensen en organisaties.