Met Een Heldere Zaak ont-wikkel ik individuen en organisaties die zich hebben in-gewikkeld in complexe verhoudingen met zichzelf en anderen, waardoor ze zichzélf zijn kwijt geraakt. In het proces van ont-wikkelen en afpellen, kijk ik dwars door de vorm heen en onderzoek ik wat er speelt in het onderbewuste en wat nodig is om het Zelf van individuen en organisaties te herstellen.

Vaak zijn mijn individuele cliënten leiders en professionals in organisaties met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Ze ‘vechten’ vaak al langere tijd -ten koste van zichzelf- omdat hun visie, aanvliegroute én de kracht waarmee ze die naar buiten brengen onvoldoende aansluit bij de belevingswereld en het bewustzijn van anderen in hun krachtenveld. Veelal zijn het mensen met een groot potentieel die zichzelf onbewust in de weg zitten, bijvoorbeeld door een gebroken vertrouwen in anderen (en vaak ook in zichzelf), of door subtiele vormen van zelf-sabotage of minder subtiele vormen van zelfdestructie. Existentiële zelftwijfel en burn-out klachten kunnen het gevolg daarvan zijn.

In organisatieopdrachten werk ik samen met leiders die zich bewust zijn van het grote potentieel van hun organisatie, maar inzien dat er in het verleden cruciale zaken, mensen en taken zijn verwaarloosd, waardoor de organisatie vastloopt in controlemechanismen, tegenkrachten en onnodige complexiteit.

Hóe ik het proces van ont-wikkelen en ont-vouwen van tegenkrachten realiseer is een magisch  (en) realistisch proces en daardoor eigenlijk ‘met geen pen te beschrijven’, omdat elke interventie verschilt. En ook omdat de samenwerking met elke cliënt een andere dynamiek kent. Ieder individu en elke organisatie heeft haar eigen ziel en met een eigen levensverhaal, welke het startpunt van elk ont-wikkelproces markeert. Wat zich echter in ont-wikkel-processen voordoet, is dat ik naast mijn organisatiekundige en veranderkundige kennis en ervaring, vooral vaar op mijn intuïtie, op natuurlijke wetmatigheden en op systemische principes. Onderstaand een voorzet…

Geen traject en uitkomst is hetzelfde, hoewel het startpunt van een ont-wikkel-proces zoals gezegd altijd de voorgeschiedenis van individuen en organisatievraagstukken is. Belangrijk principe is dat ieder gaat onderkennen welke bijdrage men zélf heeft geleverd aan de ontstane situatie. Dát bewustzijn werkt sterk doorbrekend, vermindert onmacht, geeft ruimte aan begrip en mildheid naar andere actoren in het krachtenveld en vormt het begin van het opnieuw zélf de regie pakken. Ook de uitwerking van elk ont-wikkelproces vertoont veel overeenkomsten waarbij men individueel en in teamverband naderhand meer realiteitszin, eenheidsbewustzijn, tevredenheid, invloed en flow in leven en werk(ing) ervaart.

Elk proces start met het verleden, omdat in de geschiedenis van familie- en organisatiesystemen belangrijke aanknopingspunten te vinden zijn voor het ont-wikkelen en ontrafelen van verstrikkingen in het heden. Systemische verstrikkingen ontstaan wanneer in het verleden van een familie of een organisatie gebeurtenissen bewust of onbewust in het verborgene terecht gekomen zijn. Pijnlijke zaken waarover niet meer gesproken werd door schaamte- of schuldgevoelens, onmacht of onkunde en soms omdat ze het daglicht niet konden verdragen.

Echter, wanneer openheid en eerlijkheid over de realiteit het afleggen tegen de mantel der liefde, ontkenning of zwijgzaamheid, ontstaan verstrikkingen. Dat zijn niet-effectieve gedragspatronen die verstrikt raken met andermans niet-effectieve patronen, met als resultaat: zeer complexe verhoudingen en veel onderhuidse of openlijke strijd. Deze patronen kunnen net zo lang opspelen in het hier-en-nu, totdat de pijnlijke gebeurtenis wél zichtbaar en erkend wordt.

Destructieve patronen kunnen generaties mee zolang ze consequent worden weggestopt. Dit geldt zowel voor families als voor organisaties, die soms reorganisatie op reorganisatie doorvoeren, zonder de wérkelijke kern van het vraagstuk aan te pakken. Bij individuen en organisaties worden ze zichtbaar, doordat zich herhalende patronen aftekenen in relaties, vriendschappen en onderlinge verhoudingen op het werk. Een Heldere Zaak helpt deze patronen te doorbreken, zodat óverleven overgaat in léven. Dat scheelt een hoop energieverlies en geeft een vredig gevoel met wat er is…

In individuele trajecten schrijven deelnemers een kort overzicht (biografie) met high- & lowlights uit hun eigen leven en dat van relevante familieleden, zodat eventuele ziektes, oorlogstrauma’s, scheidingen, gebroken harten, misdaden, helden, mishandeling, geheimzinnigheden, geld- en erfeniskwesties, onverwerkte rouw over gestorvenen, hechte familie- en vriendschapsbanden, gelukkige momenten enzovoorts… samen komen.

Bij organisaties start ik met kennismakingsgesprekken waarin we zowel het verleden van iedere sleutelfunctionaris/deelnemer in de organisatie verkennen. Eventuele oprichters, fusies en reorganisaties, individuele of collectieve ontslagzaken, doofpotten en successen, strategie en beleid komen aan bod. Zo ont-rafel en ont-wikkel ik iedere betrokkene, elk team en het grotere geheel. Ik pel emoties, trauma’s en belemmerende overtuigingen af, zodat de essentie van ieder en het organisatiesysteem weer zichtbaar wordt.

Erbij voeg ik de methodiek systemisch werken met individuele en organisatieopstellingen toe waardoor onbewuste individuele en collectieve patronen zichtbaar worden. Papieren tijgers en verworven rechten zet ik in een neutraal perspectief, zodat ze ‘vrij’ gegeven en los gelaten kunnen worden. Ook het effect van vervormingen van loyaliteit (het emotionele contract dat mensen bindt aan iets dat niet van hen is) maak ik zichtbaar, zodat dit gedrag los gelaten kan worden en niet langer in de weg staat van met zelfvertrouwen juist en effectief handelen.

Bij zowel individuele als organisatievraagstukken breng ik het alles verbindende element ‘de bestaansreden, the why’ in, omdat elk individu en elke organisatie is geboren/ontstaan met een reden van bestaan. Door opnieuw te verbinden met deze bestaansreden worden individuen en organisaties uiteindelijk weer meer en meer zichzelf en kunnen ze zichzelf – wanneer trauma’s  zijn erkend en geheeld- zelfs ontstijgen, boven elk (eigen) belang uit. Zo wordt ieders invloed in het krachtenveld waarin men opereert groter dan men zich op voorhand kan voorstellen.

Overigens maken individuele systemische trajecten -meestal niet meer dan één á twee dagdelen per persoon- deel uit van organisatievraagstukken, omdat persoonlijke verstrikkingen in de weg staan van organisatieontwikkeling en -transformatie. Ik ont-wikkel het vraagstuk dat men inbrengt door onzichtbare en onbewuste elementen zichtbaar en bewust te maken. Zo wordt helder welke emotionele en rationele elementen -verder nog- in de weg staan van functioneren vanuit eenheid met flow. Door te erkennen wat er aan de hand is en was, kan het gemis, het verlies of de verandering verwerkt worden.

De blokkades kunnen verdwijnen óf transformeren van tegenkracht naar een voorwaartse kracht, vaak met een versnellend vliegwieleffect. Echter, de integratie van nieuw overzicht en diepere inzichten neemt langere tijd in beslag en verlangt een goede nazorg, zowel door de klant (leiders) als in samenwerking met Een Heldere Zaak. 

“The journey isn’t so much about becoming someone. It’s about getting rid of everything that isn’t really you”, Paolo Coelho. 

Foto: een ont-wikkelend varenblad, de Koru volgens de Maori in Nieuw-Zeeland. Bezocht in 2005. Het logo van Een Heldere Zaak is ervan af geleid.